نام فارسی نام عمومی نام علمی  
تفنگدار دُم قیچی Scissor-tailed Fusilier Caesio caerulaurea تفنگدار دُم قیچی (Scissor-tailed Fusilier)
تفنگدار بدن پهن Deep-bodied Fusilier Caesio cuning تفنگدار بدن پهن (Deep-bodied Fusilier)
تفنگدار مهتابی Lunar Fusilier Caesio lunaris تفنگدار مهتابی (Lunar Fusilier)
تفنگدار زرد پشت Yellow-back Fusilier Caesio teres تفنگدار زرد پشت (Yellow-back Fusilier)
تفنگدار سر زرد Yellow-top Fusilier Caesio xantonothus تفنگدار سر زرد (Yellow-top Fusilier)
تفنگدار دو خط Two-lined Fusilier Pterocaesio diagramma تفنگدار دو خط (Two-lined Fusilier)
تفنگدار رگه آبی Bluestreak Fusilier Pterocaesio tile تفنگدار رگه آبی (Bluestreak Fusilier)
تفنگدار سه خط Three-lined Fusilier Pterocaesio trilineata تفنگدار سه خط (Three-lined Fusilier)
گونه خاردار دو خط Twoline Spinecheek Scolopsis bilineatus گونه خاردار دو خط (Twoline Spinecheek)
گونه خاردار سه خط Treeline Spinecheek Scolopsis trilineatus گونه خاردار سه خط (Treeline Spinecheek)
دُم جارویی آبی Common Blue Wipetail Pentapodus sp دُم جارویی آبی(Common Blue Wipetail)

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون