نام فارسی نام عمومی نام علمی  
مرجان کریستال آستریاتا Astreata crystal crl Galaxea astreata مرجان کریستال آستریاتا (Astreata crystal)
مرجان گل ِاکِسلسا Excelsa flower crl Alveopora excelsa مرجان گل اکسلسا (Excelsa flower)
مرجان گل ِاکِسلسای شاخه ای Branch excelsa flower crl Alveopora excelsa مرجان گل اکسلسای شاخه ای (Branch excelsa flower)
مرجان گل ِاسپوینگسا Spoingosa flower crl Alveopora spongiosa مرجان گل اسپوینگسا (Spoingosa flower)
مرجان گل ِاکِسلسای متالیک Metallic excelsa flower crl Alveopora excelsa مرجان گل اکسلسای متالیک (Metallic excelsa flower)
مرجان لیمویی گل ستاره ای Stokesi lemon coral Goniopora stokesi مرجان لیمویی گل ستاره ای (Stokesi lemon coral)
مرجان لوله ای ِولسی ( قرمز) Red wellsi pipe crl Blastomussa wellsi

مرجان لوله ای ولسی (Red wellsi pipe)

مرجان لوله ای ِولسی ( سبز ) Green wellsi pipe crl Blastomussa wellsi مرجان لوله ای ولسی ( Green wellsi pipe)
مرجان چند لوله ای وِلسی Multi wellsi pipe crl Blastomussa wellsi

مرجان چند لوله ای ولسی (Multi wellsi pipe)

مرجان چند لوله ای وِلسی Multi wellsi pipe crl Blastomussa wellsi مرجان چند لوله ای ولسی (Multi wellsi pipe)
مرجان چند لوله ای وِلسی Multi wellsi pipe crl Blastomussa wellsi مرجان چند لوله ای ولسی (Multi wellsi pipe)
مرجان کنگر تیغی Echinata artichoke crl Acanthastea echinata

مرجان کنگر تیغی (Echinata artichoke)

مرجان کنگر تیغی Echinata artichoke crl Acanthastea echinata مرجان کنگر تیغی (Echinata artichoke)
مرجان چند لوله ای وِلسی Multi wellsi pipe crl Blastomussa wellsi مرجان چند لوله ای ولسی (Multi wellsi pipe)
مرجان چند لوله ای وِلسی Multi wellsi pipe crl Blastomussa wellsi مرجان چند لوله ای ولسی (Multi wellsi pipe)
مرجان چند لوله ای وِلسی Multi wellsi pipe crl Blastomussa wellsi مرجان چند لوله ای ولسی (Multi wellsi pipe)
مرجان برازنده Deep elegant crl Catalaphyllia jardineii مرجان برازنده (Deep elegant)
مرجان برازنده (درجه یک ) Deep elegant crl - grade A Catalaphyllia jardinei مرجان برازنده (Deep elegant crl - grade A)
مرجان برازنده (درجه یک ) Deep elegant crl - grade A Catalaphyllia jardinei مرجان برازنده (Deep elegant crl - grade A)
پلیپ خمیده Curvata polyp crl Caulastrea curvata

پلیپ خمیده (Curvata polyp)

پلیپ برجسته Tumida polyp crl Caulastrea tumida

پلیپ برجسته (Tumida polyp)

پلیپ خمیده Curvata polyp crl Caulastrea curvata پلیپ خمیده (Curvata polyp)
پلیپ برجسته Tumida polyp crl Caulastrea tumida پلیپ برجسته (Tumida polyp)
پلیپ خمیده متالیک Curvata polyp crl. metallic Caulastrea curvata پلیپ خمیده متالیک (Curvata polyp crl. metallic)
پلیپ برجسته Tumida polyp crl Caulastrea tumida پلیپ برجسته (Tumida polyp)
مرجان قارچی (زرد) Mushroom crl. Yellow Cycloseris aasp مرجان قارچی (Mushroom crl. Yellow)
مرجان قارچی (سبز) Mushroom crl. Green Cycloseris aasp مرجان قارچی (Mushroom crl. green)
مرجان دونات لاکریمالیس (قرمز) Lacrymalis donat crl. red Cynarina lacrymalis مرجان دونات لاکریمالیس (Lacrymalis donat crl. red)
مرجان دونات لاکریمالیس (متالیک ) Lacrymalis donat crl. metalic Cynarina lacrymalis مرجان دونات لاکریمالیس (Lacrymalis donat crl. metalic)
مرجان دونات دشایسیا نای (مولتی ) Deshayesiana donat crl. multi Cynarina deshayesiana مرجان دونات دشایسیا نای (Deshayesiana donat crl. multi)
مرجان دونات لاکریمالیس (قرمز) Lacrymalis donat crl. red Cynarina lacrymalis مرجان دونات لاکریمالیس (Lacrymalis donat crl. red)
مرجان دونات لاکریمالیس (قرمز) Lacrymalis donat crl. red Cynarina lacrymalis

مرجان دونات لاکریمالیس (Lacrymalis donat crl. red)

مرجان دونات دشایِسیا نای (قرمز) Deshayesiana donat crl. red Cynarina deshayesiana مرجان دونات دشایِسیا نای (Deshayesiana donat crl. red)
مرجان دونات دشایسیا نای Deshayesiana donat crl Cynarina deshayesiana مرجان دونات دشایِسیا نای (Deshayesiana donat crl. red)
مرجان دونات دشایسیا نای (مولتی ) Deshayesiana donat crl. multi Cynarina deshayesiana مرجان دونات دشایِسیا نای (Deshayesiana donat crl. multi)
مرجان دونات دشایسیا نای (قرمز) Deshayesiana donat crl. red Cynarina deshayesiana مرجان دونات دشایِسیا نای (Deshayesiana donat crl. red)
مرجان دونات لاکریمالیس (قرمز) Lacrymalis donat crl. red Cynarina lacrymalis مرجان دونات لاکریمالیس (Lacrymalis donat crl. red)
مرجان دونات لاکریمالیس (قرمز) Lacrymalis donat crl. red Cynarina lacrymalis مرجان دونات لاکریمالیس (Lacrymalis donat crl. red)
مرجان دونات دشایسیا نای (مولتی) Deshayesiana donat crl. multi Cynarina deshayesiana مرجان دونات دشایسیا نای (Deshayesiana donat crl. multi)
مرجان دوناتِدشایسیا نای (مولتی) Deshayesiana donat crl. multi Cynarina deshayesiana مرجان دونات دشایسیا نای (Deshayesiana donat crl. multi)
مرجان دوناتِدشایسیا نای Deshayesiana donat crl Cynarina deshayesiana مرجان دونات دشایسیا نای (Deshayesiana donat)
مرجان دونات دشایسیا نای (متالیک ) Deshayesiana donat crl. metalic Cynarina deshayesiana مرجان دونات دشایسیا نای ( Deshayesiana donat crl. metalic)
مرجان دوناتِدشایسیا نای (مولتی) Deshayesiana donat crl. multi Cynarina deshayesiana مرجان دونات دشایسیا نای ( Deshayesiana donat crl. multi)
مرجان دوناتِدشایسیا نای (مولتی) Deshayesiana donat crl. multi Cynarina deshayesiana مرجان دونات دشایسیا نای ( Deshayesiana donat crl. multi)
مرجان دگمه ای ِدکایا Decadia knob crl Cyphastrea decadia مرجان دگمه ای ِدکایا (Decadia knob)
مرجان دگمه ای میکرو Microphthalma knob crl Cyphastrea microphthalma مرجان دگمه ای میکرو (Microphthalma knob)
مرجان نی مناره ای Fistula turret crl Dendrophyllia fistula

مرجان نی مناره ای (Fistula turret)

مرجان مهتاب هلیوپورا Heliopora truemoon crl Diploastrea heliopora مرجان مهتاب هلیوپورا (Heliopora truemoon)
مرجان مهتاب هلیوپورا Heliopora truemoon crl Diploastrea heliopora مرجان مهتاب هلیوپورا (Heliopora truemoon)
مرجان ارغوانی ( صورتی ) Purple crl. Pink Distichopora aasp مرجان ارغوانی (Purple crl. Pink)
مرجان ارغوانی Purple crl Distichopora aasp مرجان ارغوانی (Purple)
مرجان خار پشت لایه لایه Lamellosa hedgehog crl Echinopora lamellosa مرجان خار پشت لایه لایه (Lamellosa hedgehog)
مرجان خارپشت Hedgehog crl Echinopora aasp مرجان خارپشت (Hedgehog)
مرجان ماه خاکی Dustmoon crl Echinophyllia aasp مرجان ماه خاکی (Dustmoon)
مرجان خوابیده Sleeper crl Mycedium aasp مرجان خوابیده (Sleeper)
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون