نام فارسی نام عمومی نام علمی  
آنتیاس دو رنگ (نر) Bicolor Anthias Male (Pseudanthias bicolor (m آنتیاس دو رنگ (Bicolor Anthias Male)
آنتیاس دو خال (نر) Twinspot Anthias Male (Pseudanthias bimaculatus (m آنتیاس دو خال (Twinspot Anthias Male)
آنتیاس هلویی (نر) Peach Anthias Male (Pseudanthias dispar (m آنتیاس هلویی (Peach Anthias Male )
آنتیاس نواری (نر) Banded Anthias Male (Pseudanthias fasciatus (m آنتیاس نواری (Banded Anthias Male)
آنتیاس گونه سرخ (نر) Redcheek Anthias Male (Pseudanthias hutchi (m آنتیاس گونه سرخ (Redcheek Anthias Male)
آنتیاس یوتومو (نر) Hutomo's Anthias Male (Pseudanthias hutomoi (m آنتیاس یوتومو (Hutomo Anthias Male)
آنتیاس استاکی (نر) Stocky Anthias Male (Pseudanthias hypselosoma (m آنتیاس استاکی (Stocky Anthias Male)
آنتیاس آتشین (نر) Flame Anthias Male (Pseudanthias ignitus (m آنتیاس آتشین (Flame Anthias Male)
آنتیاس قرمز (نر) Red Anthias Male (Pseudanthias kashiwae (m آنتیاس قرمز (Red Anthias Male)
آنتیاس لوری (نر) Lori's Anthias Male (Pseudanthias lori (m آنتیاس لوری (Loris Anthias Male)
آنتیاس فیلیپینی (نر) Philippine Anthias Male (Pseudanthias luzonensis (m آنتیاس فیلیپینی (Philippine Anthias Male)
آنتیاس پارویروستریس Parvirostris Anthias Pseudanthias parvirostris آنتیاس پارویروستریس (Parvirostris Anthias)
آنتیاس ملکه ارغوانی (ماده) Purple Queen Anthias Female (Pseudanthias pascalus (xf آنتیاس ملکه ارغوانی (Purple Queen Anthias Female)
آنتیاس ملکه ارغوانی (نر) Purple Queen Anthias Male (Pseudanthias pascalus (m آنتیاس ملکه ارغوانی (Purple Queen Anthias Male)
آنتیاس خال مربع (ماده) Squarespot Anthias Female (Pseudanthias pleurotaenia (xf آنتیاس خال مربع (Squarespot Anthias Female)
راندالی سودانتیاس Pseudanthias randalli male (Pseudanthias randalli (m آنتیاس راندالی سودانتیاس(Pseudanthias randalli male)
آنتیاس خال مربع (نر) Squarespot Anthias Male (Pseudanthias pleurotaenia (m آنتیاس خال مربع (Squarespot Anthias Male)
آنتیاس رندال (ماده) Randal's Anthias Female (Pseudanthias randalli (xf آنتیاس رندال (Randals Anthias Female)
آنتیاس رابریزوناتوس Rubrizonatus Anthias Pseudanthias rubrizonatus آنتیاس رابریزوناتوس (Rubrizonatus Anthias)
آنتیاس دُم چنگی (ماده) Lyretail Anthias Female (Pseudanthias squamipinnis (xf آنتیاس دُم چنگی (Lyretail Anthias Female)
آنتیاس دُم چنگی (نر) Lyretail Anthias Male (Pseudanthias squamipinnis (m آنتیاس دُم چنگی (Lyretail Anthias Male)
آنتیاس ارغوانی (ماده) Purple Anthias Female (Pseudanthias tuka (xf آنتیاس ارغوانی (Purple Anthias Female)
آنتیاس ارغوانی (نر) Purple Anthias Male (Pseudanthias tuka (m آنتیاس ارغوانی (Purple Anthias Male)
آنتیاس بوربِن (نر) Borbon Anthias Male Odontanthias Borbonius آنتیاس بوربِن (Borbon Anthias Male)
آنتیاس سر تُپل Fathead Anthias Serranocirrhitus latus آنتیاس سر تُپل (Fathead Anthias)
آنتیاس دُم زرد (نر) Yellowtail Anthias Male (Pseudanthias evansi (m آنتیاس دُم زرد - نر (Yellowtail Anthias Male)
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون